ครูคาทอลิก ภาพลักษณ์ของพระบิดาผู้เมตตากรุณา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ภาพลักษณ์ของพระบิดาผู้เมตตากรุณา” โดยพระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นวิทยากรให้การอบรม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีครูคาทอลิกมาเข้าร่วมทั้งหมด 97 คน

ประมวลภาพการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี