ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียนและร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

27 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียน และร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต โดยการประสานงานของคณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ โอกาสนี้ได้ส่งมอบภาชนะศักดิ์สิทธิ์ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีกรรมของวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจดี ผ่านทางพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พิธีเปิด-และเสก จะกระทำในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:30 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

Continue Reading

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

26-27 มิถุนายน 2014 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน แผนกคริสตศาสนธรรม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี” ณ ศูนย์งานอภิบาล “บ้านชุมพาบาล” โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ลักษณะครูคำสอน ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 และคำเรียกร้องของสมณสาสน์ “ความชื่นชมยินดีของพระวรสาร”

Continue Reading

สัมมนากลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

24-26 มิ.ย. 2014 กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (Couple For Christ) จัดสัมมนาชีวิตคริสตชน 1 ภายใต้หัวข้อ : ครอบครัวในพระจิต เนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ ประกาศข่าวดีด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า :โดยมีคณะกรรมการสมาชิกจากส่วนกลาง ร่วมกับพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน. ศรีดารุณศีล และคุณพ่อแตรี่ ตาไป เป็นวิทยากร ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes