นักบวช

นักบวชซาเลเซียน
1. ภราดายอแซฟ เกรียงศักดิ์ ฮอริกุจิ
2. ภราดายอห์นบัปติสต์ ถนัด  อนันต์
3. บราเดอร์ยอนห์น บอสโก ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์

4. บราเดอร์ฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์

นักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
1. ภราดายอแซฟ สุจินต์ กิจสมัคร

นักบวช MARIST FATHERS

1.บราเดอร์อาร์โนลการ์เฟรีโอ


นักบวช Marist Brothers

1. ภราดากิลแบร์ สเตารโด บาริสลัส เลคุก้า
3. ภราดาโดโรเทว โรมัน เปเรส

ภคิณีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

1. ซิสเตอร์อักแนส วิไลวรรณ ยนปลัดยศ
2. ซิสเตอร์เทเรซา ธิดาเพ็ญ จรัสศรี
3. ซิสเตอร์อังเนส ถวิล เสรีพรพงศ์
4. ซิสเตอร์โยวันนา มัลลิกา ปานมีศรี
5. ซิสเตอร์แบรนาแด็ต มีนา พึ่งพรพระ
6. ซิสเตอร์เทเรซา อริสรา สุริปะ
7. ซิสเตอร์อันนา มนฤดี ฤกษ์มณีชัย
8. ซิสเตอร์เทเรซา สุภาวดี แข็งกิจ
9. ซิสเตอร์เรยีนา สายสุดา กิจประยูร
10. ซิสเตอร์อักแนส นรา นิยมไทย
11. ซิสเตอร์อันนา ยุวดี คุ้มภัย
12. ซิสเตอร์มารีอา พวงผกา ราชธน
13. ซิสเตอร์เทเรซา ฐิติมน ถาวร
14. ซิสเตอร์เทเรซา มาลี ธรรมอุปกรณ์
15. ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ
16. ซิสเตอร์อันนา วีนา ชุนฟ้ง
17. ซิสเตอร์มารีอา สายทิพย์ บุญถนอม
18. ซิสเตอร์มารีอา ศรีสมร ช้อยเครือ
19. ซิสเตอร์มักดาเลนา ลัดดา ช้อยเครือ
20. ซิสเตอร์มารีอา นิภา ศรีขจรลาภ
21. ซิสเตอร์อันนา ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
22. ซิสเตอร์เทเรซา ดารณี ยนปลัดยศ
23. ซิสเตอร์มารีอา วรรณา วิสิฐนนทชัย
24. ซิสเตอร์มาการีตา ปัญญาวดี วงศานุพัทธ์
25. ซิสเตอร์เทเรซา สายรุ้ง สระทองเถื่อน
26. ซิสเตอร์เทเรซา นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์
27. ซิสเตอร์มารีอา ระเบียบ ช้อยเครือ
28. ซิสเตอร์เทเรซา ชลอรัตน์ สวัสดี
29. ซิสเตอร์เทเรซา เจนจิรา ถวัลย์วนากร
30. ซิสเตอร์เทเรซา สุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์
31. ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี จินตนา รัตนศักดิ์ชัยชาญ
32. ซิสเตอร์คริสตินา ประทุมวัลย์ กิจแก้ว
33. ซิสเตอร์มารีอา ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
34. ซิสเตอร์เทเรซา วันเพ็ญ เชื้อรัมย์
35. ซิสเตอร์เทเรซา ประยงค์ศรี แย้มสุนทร
36. ซิสเตอร์อาคาทา ประไพ ทศไพสนธิ
37. ซิสเตอร์เทเรซา มีนา อดุลย์เกษม
38. ซิสเตอร์มารีอา ลาวัลย์ ก๊กเครือ
39. ซิสเตอร์ดรุณี ศรีมงคล
40. ซิสเตอร์อุษณีย์ เหมบุตร


ภคิณีคณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร

1. มาเซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง
2. มาเซอร์มารีเกรซ บุญทิวา ศิริกัณฑ์
3. มาเซอร์อาคาทา สายรุ้ง นงค์สวัสดิ์
4. มาเซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมาก
5. มาเซอร์แทแรสฟรังซัวร์ สุภาพิศ เจียรวณิชย์

ภคิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบรี
1. ซิสเตอร์แอนน์ วนิดา ไตรวุฒิ
2. ซิสเตอร์มารีอา นิภา รักผกาวงศ์
3. ซิสเตอร์เบดา วันทนา อโศกสกุล
4. ซิสเตอร์เวนันท์ สุดา ชาญสว่าง

ภคิณีคณะธิดาเมตตาธรรม

1. ซิสเตอร์นาตาเลีย เอนดริก้า
2. ซิสเตอร์แบรนาแด็ต ขันทอง แกงเขียว
3. ซิสเตอร์อานีเซีย โลเลีย
4. ซิสเตอร์เอลีชา ดูมาพิท
5. ซิสเตอร์สถาน บัวขันธ์

ภคิณีคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
1. ซิสเตอร์มารีอา กอเร็ตตี เบญจมาศ โสภาราษฎร์
2. ซิสเตอร์มารีอา อนนท์ ศรีทน
3. ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต นวนันทน์ แสนยากุล
4. ซิสเตอร์มารีอา สุมณฑา ตั้วเฮ็งทรัพย์

สถานบันพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

1. ซิสเตอร์มอนิกา อุะไร สุขสะอาด
2. ซิสเตอร์อังเยรา อังคนา ชื่นบาน
3. ซิสเตอร์ซาบินา สุจิตรา แสงแดง
4. ซิสเตอร์โยฮันนา ขวัญใจ เพียรพันธ์

ภคิณีคณะศรีชุมพาบาล

1. ซิสเตอร์ยูเฟรเซีย มีสมกลิ่น
2. ซิสเตอร์ซันดาร์ อายี
3. ซิสเตอร์พอลลีน ลักขณา สุขสุจิตร

ภคิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

1. ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ
2. ซิสเตอร์มารีอา อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร
3. ซิสเตอร์คัทริน เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
4. ซิสเตอร์วรินทิพย์ อินทรแย้ม
5. ซิสเตอร์มาการิตา สายสมร สิริรัตนกูล
6. ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ
7. ซิสเตอร์เยโนเวฟา จันทรา โครตกำกับ
8. ซิสเตอร์มารีอา ผกามาศ มาสอน
9. ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้ามซอม

ภคิณีคณะกลาริส กาปูชิน
อารามพระมารดาแห่งพระศาสนจักร (บ้านแสงอรุณ)
1. คุณแม่โยวันนา กาเตลลานี (อธิการิณี)
2. ซิสเตอร์อันนา สกาเรีย
3. ซิสเตอร์เอลีซาแบ็ธ สุดใจ ลิ้มศฤงคาร
4. ซิสเตอร์อังเยลีกา จิตมาลี ทองคำ
5. ซิสเตอร์เชชีเลีย บุญมี กิจสกุล
6. ซิสเตอร์เทเรซา โสภิณ จันทร์ไพศรี
7. ซิสเตอร์เรยีนา วัชรี คงมีทรัพย์
8. ซิสเตอร์กาทารีนา ชฏานารถ ธรรมอุปกรณ์
9. ซิสเตอร์เวโรนีกา พรวิภา ลิมาลัย
10. ซิสเตอร์อันตน สุภาพร เข็มทอง
11. ซิสเตอร์สเตเฟน สุธิดา จูสวย
12. ซิสเตอร์โดนาตา จรีรัตน์ จินะ
13. ซิสเตอร์เกียรา สุนิษา แซ่หงั่น
14. ซิสเตอร์เอมมานูแอล จงกลนี จินะ
15. ซิสเตอร์อามาตา นิตยา ยนปลัดยศ
16.  ซิสเตอร์เฟเดเล กาญจนา ฉัตรวัฒนาสกุล
17. ซิสเตอร์เบอาตรีเช บุญส่ง ทับปิง
18. ซิสเตอร์ฟาตรีเซีย อารี ดุรงค์กันทร
19. ซิสเตอร์ยาชินทา นิภาพร กระบวนงาม
20. ซิสเตอร์โกเล็ตตา อุษณีย์ ใจธรรมมโน
21. ซิสเตอร์มารีอาสเปรันซา สิริพร กระบวนงาม
22. ซิสเตอร์ฟรังเชกา ศศิธร ทับปิง
23. ซิสเตอร์มารีอาสเปรันซา สิริพร กระบวนงาม
24. ซิสเตอร์ฟรังเชกา ศศิธร ทับปิง

อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม
1. ซิสเตอร์มาเรีย กลาเซีย สุปราณี ฉัตรบรรยงค์ (อธิการิณี)
2. ซิสเตอร์เอมมานูแอล อุบลรัตน์ สวนชำนิ (รองอธิการิณี)
3. ซิสเตอร์ฟรังซิสกา พิลัยพรรณ นักพรรษา
4. ซิสเตอร์เคียรา บังอร ชาภิรมย์
5. ซิสเตอร์มาเรียเปีย สมพร จันทร์อุทัย
6. ซิสเตอร์มาการีตา พรทิพย์ ตันเจริญ
7. ซิสเตอร์เฟลีเช เพียงแข ทิพย์สนิท
8. ซิสเตอร์อังเนส ปิ่นมณี ชัยโชคดี
9. ซิสเตอร์เซเรนา เพียรวิทย์ ธรรมรงค์สุขชโลธร
10. ซิสเตอร์เทเรซา สุกัญญา ทวีศักดิ์วนาไพร
11. ซิสเตอร์อานูนเซียตา สุมาลี สิทธิวาสนากำเนิด
12. ซิสเตอร์อาซุนตา โยธกา พรเมธีกุล
13. ซิสเตอร์เลตีเซีย สุชาดา ดุโย
14. ซิสเตอร์อันนามาเรีย ศิริพรพรรณ กังก๋ง

Leave a Reply